วันนี้
04-May-2007 11:03 AM
ค้นหา
   
 
หน้าหลัก
ผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
การจัดทำบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
กฏหมายบัญชี
เรื่องน่ารู้
ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ข้อมูลทั่วไป ::

ความหมายของการบัญช


ความหมายของการบัญชีนั้นมีนักบัญชีหลายคนได้ให้คำจำกัดความไว้มากมายแต่คำจำกัดความเป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไปคือ คำจำกัดความของสมาคมนักบัญชีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) มาจากคำเต็มว่า American Institute of Certified Public Accountants ซึ่งให้คำจำกัดความไว้ว่า
            การบัญชี (Accounting)  เป็นศิลปของการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา จัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้น ทำการสรุปผลรวมทั้งตีความหมายของ    ผลนั้น
          สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  :สบช 
             ( America  institute of Certified  and Auditors  of  thailand  :  ICAAT ) 
     การบัญชี    คือ   ศิลป  เก็บ รวบรวมบันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน  ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ  การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย  และผู้สนใจในกิจกรรมของกิจการ

ประวัติการบัญชี

การบัญชีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย ในช่วงแรกๆก็เป็นแค่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร กับมูลค่าเหล่านั้น ส่วนวิชาการบัญชีที่มีพื้นฐานเหมือนกับระบบคณิตศาสตร์ (ระบบบัญชีคู่ ซึ่งหมายถึงการบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินโดยมีการบันทึกทั้งด้านบวก (เดบิท หรืออาจเรียกว่าการบันทึกบัญชีทางด้านซ้าย) กับ ด้านลบ (เครดิท หรืออาจเรียกว่าการบันทึกบัญชีทางด้านขวา)โดยที่การบันทึกแต่ละครั้งจะต้องมียอดรวมด้านบวกรวมกับด้านลบเป็นศูนย์) เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีก่อนปี ค.ศ.1543 โดย Luca Pacioli ได้พิมพ์หนังสือชื่อว่า Vennice ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี โดยพื้นฐานของการบัญชีทั้งหมดมาจากสมการว่า "สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน" ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copy right @2007 http://acc99.awardspace.com : ann_.111@hotmail.com