วันนี้
04-May-2007 11:04 AM
ค้นหา
 
 
หน้าหลัก
ผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
การจัดทำบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
กฏหมายบัญชี
เรื่องน่ารู้
ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี

     ข้อมูลที่เกิดขึ้นทางบัญชีเป็นข้อมูลที่มีบุคคลหลายฝ่ายต้องนำไปใช้ในวัตถุ ประสงค์ ต่างๆ กัน  ถ้าเป็นบุคคลภายในกิจการก็ต้องการทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใด  ถ้าเป็นบุคคลภายนอกกิจการ  เช่น  รัฐบาล  ต้องการข้อมูลในการ เก็บภาษี  เจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพื่อพิจารณาการกู้ยืม  รวมถึงผู้ลงทุนและผู้ที สนใจ  ดังนั้นการจัดทำการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี  เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับ ประโยชน์สูงสุด  จึงจำแนกขอบเขตของงานและการบัญชี  ออกเป็นการบัญชี การเงิน  โดยนำเสนอข้อมูลให้แก่บุคคลหรือผู้ใช้ภายนอกกิจการ  และการบัญชี บริหาร โดยนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ภายในกิจการ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copy right @2007 http://acc99.awardspace.com : ann_.111@hotmail.com