วันนี้
04-May-2007 11:03 AM
ค้นหา
 
 
หน้าหลัก
ผังเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
การจัดทำบัญชี
แบบฟอร์มบัญชี
กฏหมายบัญชี
เรื่องน่ารู้
ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์รายการค้า


2.1  ความหมายของการวิเคราะห์รายการค้า
                    การวิเคราะห์รายการค้า  หมายถึงการวิเคราะห์รายการค้าแต่ละรายการที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อจำนวน  เงินของสินทรัพย์  หนี้สิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร   กล่าวคือ    เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ซึ่งผลของการวิเคราะห์รายการค้า จะนำไปสู่การบันทึกบัญชีต่อไป

  2.2     หลักการวิเคราะห์รายการค้า  
                    หลักการวิเคราะห์รายการค้า จะวิเคราะห์ตามความ สัมพันธ์ของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของในรูปของสมการบัญชี  ซึ่งต้องมีความสมดุลอยู่เสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copy right @2007 http://acc99.awardspace.com : ann_.111@hotmail.com